Elena Gheorghe – Tu nopti (vesruri)

Versurile melodiei „Tu nopti“, interpretata de Elena Gheorghe

Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea
Di-atumtsea la elū nj-armasi inima
Tutū âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi
Yina, yina, gione, că multu ti voi

Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini

Ânj easti dorū di tini, ânj easti dorū di noi
Teljiuri di hârsafi aminâ ocljilji a mei
Mintea a njeia nj-fudzi iara vrute la noi
Yina, yina, gione, că multu ti voi

Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini

Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea
Di-atumtsea la elu nj-armasi inima
Tutu âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi
Yina, yina, gione, că multu ti voi

Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini

Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini

Loading...

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here